-

- Thành lập Công Ty (TNHH, CP, DNTN…)
(Gồm: Giấy phép đăng ký kinh doanh; Mã số Doanh nghiệp + Con dấu )

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
+ Thay đổi tên công ty;
+ Thay đổi trụ sở công ty;
+ Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty;
+ Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Bổ sung Chi nhánh, Văn phòng đại diện…v.v

TƯ VẤN, SOẠN THẢO TÀI LIỆU HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

+ Đơn đăng ký kinh doanh;

+ Danh sách thành viên/cổ đông;

+ Điều lệ công ty; Quyết định bổ nhiệm…Giám đốc/ Kế toán trưởng

+ Sổ đăng ký thành viên/cổ đông sáng lập;

+ Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên;

+ Giấy chứng nhận góp vốn cho các thành viên/cổ đông;

GIẢI THỂ CÔNG TY/TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG

-Quyết toán thuế;

-Khoá mã số thuế; Đăng bố cáo giải thể, sáp nhập;

-Trả Giấy phép kinh doanh; Trả Con dấu.

* Mọi thắc mắc liên lạc Mr Linh ( 0983 946 062 )

Email: linhav5000@gmail.com
Website: www.dichcongchunggiare.com
www.dichcongchunggiare.info
www.dichcongchung.info

-

-

-

Tag: thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap doanh nghiep, dich vu thanh lap doanh nghiep, thu tuc thanh lap doanh nghiep, thu tuc thanh lap cong ty, ho so thanh lap cong ty, ho so thanh lap doanh nghiep, tu van thanh lap doanh nghiep, tu van thanh lap cong ty, tu van dau tu, giai the doanh nghiep, bo sung nganh nghe, thanh lap cong ty TNHH, chuyen doi tru so, tang giam von, thay doi dai dien phap luat, lap du an, dang ky logo, dang ky nhan hieu, dang ky ma vach, dang ky thuong hieu, lap du an dau tu

Tag: thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap doanh nghiep, dich vu thanh lap doanh nghiep, thu tuc thanh lap doanh nghiep, thu tuc thanh lap cong ty, ho so thanh lap cong ty, ho so thanh lap doanh nghiep, tu van thanh lap cong ty, tu van dau tu, giai the doanh nghiep,bo sung nganh nghe, thanh lap cong ty TNHH, chuyen doi tru so, tang giam von, thay doi dai dien phap luat, lap du an, dang ky logo, dang ky nhan hieu, dang ky ma vach, dang ky thuong hieu, lap du an dau tu

Tag: thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap doanh nghiep, dich vu thanh lap doanh nghiep, thu tuc thanh lap doanh nghiep, thu tuc thanh lap cong ty, ho so thanh lap cong ty, ho so thanh lap doanh nghiep, tu van thanh lap cong ty, tu van thanh lap doanh nghiep, tu van dau tu, giai the doanh nghiep, bo sung nganh nghe, thanh lap cong ty TNHH, chuyen doi tru so, tang giam von, thay doi dai dien phap luat, lap du an, dang ky logo, dang ky nhan hieu, dang ky ma vach, dang ky thuong hieu, lap du an dau tu